Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen

 

Yllättävän yleinen harhaluulo on, että työnantaja ei voi irtisanoa työntekijää oikein missään tilanteessa. Tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa. Työntekijän irtisanomista sääntelee työsopimuslaki, jonka mukaisia säännöksiä noudattaen on täysin mahdollista pätevästi irtisanoa työntekijä.

 

Asiallinen ja painava syy laillisen irtisanomisen edellytyksenä

 

Työsopimuksia on määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia. Työsopimuslaki edellyttää, että toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen saa irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia, työntekijään liittyvinä asiallisina ja painavina irtisanomisperusteina voidaan pitää:

  • työsopimuksessa sovitun ehdon rikkomista tai laiminlyöntiä
  • lain rikkomista tai laiminlyöntiä
  • muun työsuhteen velvoitteen rikkomista tai laiminlyöntiä
  • työntekijään liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

 

Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voi irtisanoa: se päättyy sovitun määräaikaisen jakson kuluttua tai työn valmistuttua. Työsopimuksessa tästä voidaan kuitenkin sopia toisin niin, että työnantajalla tai työntekijällä on määräaikaisuudesta huolimatta oikeus irtisanoa työsopimus.

 

Mitkä eivät ole laillisia irtisanomisperusteita?

 

Asiallisina ja painavina irtisanomisperusteina ei voida pitää työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei työntekijän työkyky ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Irtisanominen tässä tilanteessa ei kuitenkaan ole laitonta, mikäli työntekijä on ollut nyrkkisäännön mukaisesti työkyvyttömänä vuoden ja ennuste palautumisesta on huono.

Muita laittomina pidettäviä irtisanomissyitä ovat työntekijän työtaistelutoimenpiteeseen osallistuminen, työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai osallistumista yhdistystoimintaan, työntekijän turvautumista oikeusturvakeinoihin.

Mikäli et ole varma, onko irtisanomisperuste laillinen, ota aina yhteyttä asiantuntijaan!

 

Miten menetellä irtisanomistilanteessa?

 

Todistelu irtisanomisperusteiden täyttymisestä on aivan olennainen asia. Lokit, päiväkirjat ja muu aineiston keruu ovat tärkeitä, kun varaudutaan irtisanomisiin. Se, joka väittää, on hänen myös näytettävä väite toteen.

Mikäli työntekijä on laiminlyönyt työsuhteensa velvoitteiden noudattamista, tälle on ennen irtisanomista annettava ensin varoitus ja tällä tavoin mahdollisuus korjata menettelynsä.

Ennen kuin työsuhde päätetään, on työntekijälle varattava tilaisuus kertoa oma näkemyksensä työsuhteen päättämisestä. Työntekijä saa käyttää tässä aina avustajaa.

Työnantajan on ennen irtisanomista harkittava, olisiko työntekijälle mahdollista tarjota jotakin muuta työtä. Tämä on toki riippuvainen irtisanomisen perusteesta.

Huomioitava on, että mikäli kyseessä on työntekijän tekemä vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, työntekijälle ei tarvitse antaa varoitusta taikka tarjota muuta työtä.

 

Työsopimuksen päättämisilmoitus työntekijälle henkilökohtaisesti

 

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsuhteen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsuhde on päätetty. Väärinkäsitysten ja turhien oikeudenkäyntien välttämiseksi on tärkeää, että päättämisperusteet kerrotaan selkeästi ja totuudenmukaisesti. Etenkin tätä varten on hyvä, että todistelua on kerättynä.

Työntekijästä johtuvasta syystä toteutettava työsopimuksen irtisanominen on toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon irtisanomisperusteesta. On hyvä muistaa, että työnantajan on noudatettava lain mukaisia irtisanomisaikoja.

 

Työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen

 

Erota työsopimuksen irtisanominen työsopimuksen purkamisesta. Purkamisessa irtisanomisaikaa ei ole! Purkaminen edellyttää työsuhteen velvoitteiden vakavaa rikkomista. Tällainen on esimerkiksi työntekijän viikon pituinen poissaolo ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen. Työsopimuksen purkaminen taas on toimitettava 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli on saanut tiedon purkuperusteen olemassaolosta. Purkuedellytykset ovat samat sekä määräaikaisille että toistaiseksi voimassa oleville työsopimuksille.

Jos harkitset työntekijän irtisanomista, etkä ole varma, miten toimia, otathan yhteyttä asiantuntijaan.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

Perustajat

Soita