Vaihtoehdot rakennusurakan riitaisuuksien ratkaisemiseen

 

Toimistomme hoitaa rakentamiseen liittyviä toimeksiantoja. Näissä kyse on usein sopimuksen tulkintaan liittyvästä ongelmasta ja tästä johtuvasta erimielisyydestä. Usein nämä ongelmat syntyvät epäselvästi tai puutteellisesti laadituista sopimuksista.

Epäselvät ja ristiriitaiset sopimusehdot johtavat helposti tilanteeseen, jossa osapuolet ovat erimielisiä rakentamisen vaatimasta laadusta, käytettävistä materiaaleista tai määräajoista. Kun kyseessä on rakennusurakka, nämä erimielisyydet johtavat usein konkreettisiin ongelmiin. Rakennusurakan ollessa kesken tällaisen erimielisyyden esille tuominen voi hidastaa urakan valmistumista, jos riidassa on kyse rakentamiseen olennaisesti vaikuttavista ehdoista kuten rakennuksen koosta tai materiaalista. Tilaajan kannalta tällä voi olla suuria seurauksia, sillä tilaajalla voi olla omia velvoitteita, joiden toteuttaminen edellyttää rakennustyön valmistumista tietynlaisena tai tarkan aikataulun mukaisesti.

 

Nopea ratkaisu sovinnolla?

 

Ratkaisua voidaan ensisijaisesti hakea sovinnon kautta. Sovinto voidaan toteuttaa erilaisilla neuvotteluilla ja mahdollisesti ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Tällaisesta sovinnosta on tärkeää tehdä sopimus, jotta sama riita ei nouse esille uudestaan. Sovinto on molempien osapuolten kannalta hyvä vaihtoehto, sillä parhaassa tapauksessa tällä ei ole vaikutusta urakan kestoon eikä sovinnosta aiheudu suuria kuluja.

Toisaalta sovinto tarkoittaa usein kompromissia. Mikäli oma kanta vaikuttaa oikealta ja perustellulta tai rakennusurakan toteuttaminen sen mukaan on välttämätöntä, niin asian pidempi käsittely voi tuoda oikeudenmukaisemmalta tuntuvan ja rahallisesti paremman ratkaisun. Jo ennen sovittelua on hyvä olla yhteydessä asianajajaan, jotta oman kannan vahvuuksista ja heikkouksista sekä kuluriskistä voidaan varmistua.

 

Välimiesmenettely vaihtoehtoisena, mutta hintavana ratkaisumuotona

 

Mikäli sovintoon ei päästä, asia voidaan ratkaista oikeudenkäynnillä tai välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettely on mahdollista vain molempien osapuolten suostuessa siihen. Välimiesmenettelyyn on voitu antaa suostumus jo urakkasopimuksessa. Urakkasopimukseen on mahdollista kirjata välimiesmenettelyyn velvoittava välitysklausuuli tai muu riidanratkaisumuoto kuten sovittelu. Aivan oman ongelmansa muodostavat riidat tällaisen sopimusehdon pätevyydestä tai epäselvyydestä.

Välimiesmenettely on kasvattanut suosiotaan vaihtoehtoisena riidanratkaisumuotona. Välimiesmenettelyn hyötyjä ovat usein sen nopeus ja mahdollisuudet monipuolisempiin ratkaisuihin kuin käräjäoikeudessa. Lisäksi välimiesmenettely on luottamuksellista toisin kuin julkiset oikeuden päätökset.

Välimiesmenettely voi kuitenkin koitua kalliiksi ja yleensä molemmat osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan. Tällöin voittavallekin osapuolelle voi koitua mittavia kuluja. Tästä syystä välimiesmenettely onkin perinteisesti nähty suurempien yritysten keinona. Toisaalta tätä on mahdollista kehittää tulevaisuudessa parempaan suuntaan, jotta myös pienille ja keskisuurille yrityksille voitaisiin tarjota vaihtoehtoinen riidanratkaisun muoto perinteiselle käräjäoikeuden käsittelylle.

 

Oikeudenkäynti

 

Mikäli välimiesmenettelyä koskevaa ehtoa ei ole, eikä sovintoa löydy, asia voidaan käsitellä oikeudessa. Käsittelyn pituus ja kuluriski voivat kuitenkin rajoittaa osapuolten halukkuutta nostaa kannetta. Lopputuloksena voi olla tilanne, jossa molemmat osapuolet ovat epäselvässä tilassa. Mahdollisesti virheen tehnyt osapuoli ei uskalla kysyä asiasta, sillä tämä voisi tarkoittaa virheen myöntämistä. Kärsinyt osapuoli taasen ei uskalla nostaa kannetta kuluriskin tai muiden syiden vuoksi.

Hyvin hoidetut sovitteluun pyrkivät toimenpiteet ovatkin tämän vuoksi tärkeitä. Tästä syystä jo erimielisyyden syntyessä kannattaa ottaa yhteyttä rakennusalaa tuntevaan juristiin, jotta saadaan selkeä oikeudellinen tilannekuva riidasta. Tämän jälkeen on helpompi arvioida mahdollisia oikeudellisia toimenpiteitä.

Kirjoitan seuraavaksi samankaltaisista ongelmista kuluttaja-asiakkaan kannalta. Tällöin asia on hyvinkin erilainen kuluttajansuojalain tarjoaman suojan vuoksi.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

Perustajat

Soita