Miten työturvallisuuslakia noudatetaan etätyössä?

 

2020 keväällä jopa kolmasosa suomalaisista työntekijöistä siirtyi etätyöhön yhdessä yössä. Etätyö on tullut ainakin jossakin muodossa monille työpaikoille pysyäkseen. Tämän vuoksi työnantajan on hyvä tiedostaa, että työturvallisuuslakia tulee noudattaa, vaikka työntekijä työskentelisikin kotona. Kotoa tehtyyn työhön työturvallisuuslaki soveltuu ainoastaan rajoitetusti. Työntekijän koti kuuluu perustuslaissa turvatun kotirauhan piiriin, mutta silti työnantajan työsuojeluvelvoite ulottuu työntekijän kodin seinien sisälle.

 

Työsuojelusäädäntöä on kritisoitu siitä, että se soveltuu paikoin huonosti nykyajan työelämään. Lainsäädäntö ei nykyisellään pysty vastaamaan kaikkiin haasteisiin, kuten digitalisaatioon. Voidaankin katsoa, että työturvallisuuslaki on ajassa elävää ja tilanteeseen suhteutettavaa. Esimerkiksi häirintä ja vihapuhe ovat siirtyneet verkkoon, missä työnantajalle tilanteeseen puuttuminen on vieläkin vaikeampaa. Työnantajalla on huolehtimisvelvollisuuteen sekä työnantajan yleisiin velvollisuuksiin perustuen puututtava myös verkossa tapahtuvaan häirintään.

 

Huolehtimisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuusmääräyksien noudattamista sekä siitä, ettei työntekijöille aiheudu työssä hengen tai terveyden vaaraa. Etätyössä korostuvat usein työn henkiset kuormitustekijät sekä ergonomiakysymykset.

 

Työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja tarkkailee jatkuvasti työympäristöä ja tunnistaa toimialalle ja työpaikalle ominaiset vaara- ja haittatekijät. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta, on tärkeää pyytää asiantuntevaa apua. Kun perusasiat ovat kunnossa, työntekijä voi keskittyä täysipainoisesti työhönsä. Parhaimmillaan tämä voi heijastua suoraan yrityksen tuloksen parantumiseen.

 

Etätyösopimus

Nykyinen etätyöaika vaatiikin työnantajilta aivan uudenlaista sopeutumista työelämän haasteisiin. Ennakolta sovitut pelisäännöt ovat työkalu häirinnän ehkäisyyn. Lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat laatia vapaaehtoisen sopimuksen etätyöstä, missä on sovittu tärkeimmät kohdat liittyen etätyöhön, kuten työaika, työntekijän tavoitettavuus ja työstä raportoiminen. Työntekijöiden ollessa etätyössä tulee työnantajan arvioida muun muassa

 

  • Kuinka paljon työntekijät kuormittuvat etätyössä?
  • Onko etätyössä työntekijöillä riittävästi ohjausta ja tukea?
  • Onko työpaikalla työtä tekevillä riittävästi esihenkilötukea?
  • Kuinka tunnistaa työyhteisön ongelmat?

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

Perustajat

Soita