Konsulttisopimuksen ABC

Konsultti on organisaation ulkopuolinen neuvonantaja, joka tarjoaa omaa erikoisosaamistaan yritykselle. Koska konsultteja käytetään laajasti eri tilanteissa, on myös erilaisia konsulttisopimuksia. Konsulttisopimusta laadittaessa onkin tärkeää lähteä liikkeelle siitä, mihin tehtävään konsulttia ollaan palkkaamassa ja mikä on toimeksiannon tavoite. Huolellisesti laadittu sopimus mahdollistaa mutkattoman yhteistyön jatkumisen aina maaliviivoille asti. Epäselvä sopimusehto taas voi aiheuttaa turhaa kitkaa, riitaa ja jopa toimeksiannon purkautumisen.

Työn kuvauksen lisäksi on sopimuksessa tärkeää määritellä toimeksiannon lopputulos. Esimerkiksi, jos konsultin tavoitteena on luoda uusi strategia yritykselle, on lopputuloksesta vaikeaa arvioida sen onnistumista, koska liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa myös moni ulkoinen tekijä. Tämän vuoksi toimeksiannossa sopimuksen yksityiskohdat on hiottava tarkkaan.
 

Konsulttisopimuksen perusta kuntoon

Konsulttisopimuksen laatiminen lähtee siitä, että sovitaan 1. mitä työ pitää sisällään 2. hinta sekä 3. aikataulu. On kuitenkin tärkeää neuvotella yksityiskohtaisesti kukin sopimuksen kohta sekä kirjata ne tarkasti sopimukseen. Sopimuksen laajuus riippuu paljon siitä, mihin konsulttia käytetään. Yleiset sopimusehdot KSE 13  on myös hyvä pohja konsulttisopimukselle ja toimeksianto huomioiden sitä voi tarvittaessa täydentää.

Asianajajan neuvo on, että mitä pitkäkestoisemmasta tai suuremmasta intressistä on kyse, sitä yksityiskohtaisemmin ja huolellisemmin konsulttisopimus tulisi laatia. Sopimus on sitova, jolla luodaan perusteltuja odotuksia toiselle osapuolelle. Tämän vuoksi ennen allekirjoittamista sopimuksen tarkistuttaminen asianajajalla on järkevää, koska näin varmistut hyvästä sopimuksesta, saat mielenrauhaa sekä vähennät sopimuksen riitautumisen riskiä.

Hintaperusteet konsulttisopimuksessa

Sopiminen hinnoittelusta on yhtä tärkeää, kuin oikean konsultin valinta, koska konsultin päävastuu on sovitun työsuorituksen saavuttaminen. Konsulttisopimuksissa näkee hyvin monenlaisia tapoja, miten hinnoittelu muodostuu.

Konsulttisopimuksissa käytetään paljon tulosperusteista hinnoittelua, joka on erinomainen sopimus, kun konsultin tavoitteena on saavuttaa, esimerkiksi tietty määrä uusia asiakkaita tai tietty liikevaihdon kasvu. Tulosperusteisessa hinnoittelussa on korostuneen tärkeää määritellä lopputulos selkeästi, jotta myöhemmin voidaan arvioida, saavutettiinko tulos.  Tällaiseen sopimukseen voidaan kirjata provisio sovitusta tuloksesta ja näin konsultti ottaa itselleen riskin palkkiosta.

Urakkatyyppisessä kiinteässä hinnoittelussa on selkeä tavoite, joka voidaan lopulta todeta saavutetuksi. Sama koskee suoriteperusteista hinnoittelua. Toimeksiantona voi silloin olla esimerkiksi tietty määrä myyntikoulutuksia henkilöstölle.

Jos on vaikeaa arvioida, kuinka paljon konsultilla menee aikaa työn loppuunsaattamiseen, käytetään yleisimmin aikaperusteista hinnoittelua. Silloin on myös syytä sopia hinnoittelukatto, jonka rajoissa työn tulisi valmistua.

Sovi ainakin seuraavat asiat tarkasti konsulttisopimuksessa:

  • Tulos, mitä konsultin työstä odotetaan
  • Hinta ja sen määräytymisen perusteet
  • Milloin korvaus maksetaan konsultille
  • Milloin voidaan katsoa työn valmistuneen
  • Sopimuksen päättämisen ehdot
  • Mahdollinen irtisanomisehto

Konsulttisopimuksen tavoitteet

Yksi suurimmista riskeistä konsulttisopimuksissa liittyy siihen, ettei työn tavoitetta ole sovittu riittävällä selkeydellä ja konkretialla. Neuvotteluissa on puhuttu samaa kieltä, mutta asiat on voitu tulkita omasta näkökulmasta. Tämän vuoksi sopimukseen tulisi määritellä tavoitteet mahdollisimman seikkaperäisesti sekä asianajajan apua hyödyntäen. Myös hinnoittelu on usein riidan kohteena, jos esimerkiksi lisätyön laskutuksesta ei ole sovittu selkeästi.

Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi. Erilaiset sopimusriidat ovat asianajajille arkipäivää ja tämän vuoksi heillä on myös paljon silmää sille, missä kohtaa sopimuksessa voidaan myöhemmin joutua riitelemään. Täydellisiä sopimuksia ei ole, mutta sopimusriskejä voidaan hallita konsultoimalla asianajajaa sopimusneuvotteluiden aikana tai sopimuksen tarkistamisessa ennen sen allekirjoittamista.

Perustajat

Soita