YSE 1998: Takuuajan jälkeinen virhevastuu rakennusurakassa

Virhevastuukysymykset ovat hyvin keskeisiä rakennusurakoissa. Takuuaika rajaa urakoitsijan vastuuta, mutta rajoituksesta on poikkeuksia. 

Urakoitsijan yleinen vastuu

Rakennusurakassa urakoitsija on vastuussa, jos urakkasuorituksessa on virhe, eli urakan toteutus ei vastaa sovittua tai sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. YSE 1998 -ehdot edellyttävät, että urakoitsija korjaa kustannuksellaan takuuaikana ilmenneet virheet, ellei urakotisija osoita virheen johtuvan hänestä riippumattomasta syystä.

Vastuunrajoitus takuuajan jälkeen

Pääsäännön mukaan urakoitsijan vastuu päättyy kahden vuoden takuuajan jälkeen. Urakoitsija voi kuitenkin joutua vastuuseen takuuajan jälkeenkin, jos tilaaja osoittaa, että virhe on aiheutunut urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Näitä virheitä tilaajan ei olisi pitänyt kohtuudella havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.

Laiminlyönnin törkeyden arvioinnissa keskeisiä seikkoja ovat esimerkiksi:

  • Urakoitsijan on toimittava huolellisesti. Urakoitsijan huolellisuusstandardi on melko korkealla, kuten yleensä ammattitoiminnassa.
  • Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että urakoitsijan vakavana välinpitämättömyytenä voidaan pitää esimerkiksi jonkin ratkaisun toteuttamista tietoisena siihen liittyvistä huomattavista vahinkoriskeistä.
  • Vakavana välinpitämättömyytenä voidaan usein pitää myös jonkin ratkaisun toteuttamista ilman riittävää osaamista.
  • Arvioinnissa kiinnitetään myös huomiota siihen, että aiheutuuko rakennusvirheestä vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle
  • Oikeuskäytännössä laiminlyönti on katsottu usein törkeäksi, kun urakoitsija toimii rakennusaikana voimassa olevien rakennusmääräysten vastaisesti. Rakennusmääräysten vastainen ratkaisu ei kuitenkaan automaattisesti tee laiminlyönnistä törkeää.

Tuottamuksen kumuloituminen

Tuottamuksen kumuloituminen tarkoittaa useampien vähempää kuin törkeää huolimattomuutta osoittavien laiminlyöntien ”kumuloituvan” yhteenlaskettuna törkeäksi tuottamukseksi. Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on erotettu kaksi tyyppitilannetta. Ensinnäkin useat laiminlyönnit johtavat yhdessä tiettyyn vakavaan sopimusrikkomukseen. Toisekseen erilliset laiminlyönnit voivat luonnollisesti johtaa useampaan sopimusrikkomukseen, jolloin laiminlyöntejä arvioidaan erikseen eikä niitä pidetä automaattisesti törkeänä huolimattomuutena. Jälkimmäinen tilanne on erityisesti rakennusurakassa tyypillisempi.

Täyttämättä jäänyt suoritus

Täyttämättä jääneen suorituksen vastuuperuste perustuu siihen, että tilaaja ei ole saanut maksamaansa suoritusta tai sen osaa ilman, että siitä olisi erikseen sovittu. Tällöin urakoitsijan virhevastuun ei luonnollisesti voida katsoa päättyvän takuuajan jälkeen. Huomattavaa on, että täyttämättä jääneen suorituksen vastuuperuste voi tulla kyseeseen vain, kun laiminlyödyn suorituksen osa muodostaa erotettavan ja merkityksellisen kokonaisuuden.

Sovitun laadunvarmistuksen olennainen laiminlyönti

Sovitun laadunvarmistuksen olennainen laiminlyönti on YSE-ehtojen kolmas mahdollinen peruste urakoitsijan takuuajan jälkeiselle vastuulle. Laadunvarmistuksen laiminlyönti voi tulla kyseeseen vastuuperusteena, jos:

  • Laadunvarmistuksesta on nimenomaisesti sovittu.
  • Laiminlyönti on olennainen, eli esimerkiksi kuinka paljon on poikettu asianmukaisesta laadunvarmistustoimenpiteestä.
  • Laadunvarmistuksen laiminlyönnillä ja virheellä on selvä ja välitön syy-yhteys.

Lopuksi

YSE 1998 -ehtojen mukaisen takuuajan jälkeisen vastuuperusteen olemassaolon näyttötaakka on tilaajalla. Tilaajan tulee osoittaa urakoitsijan laiminlyönnin törkeys. Lisäksi virheen on oltava sellainen, jota tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Urakoitsija on kuitenkin joka tapauksessa vastuusta vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut urakan vastaanotosta. Jos vastaanottotarkastusta ei ole jostain syystä pidetty, lasketaan tämä kymmenen vuoden aika rakennuskohteen käyttöönottopäivästä.

Rakennusurakassa urakoitsijan virhevastuu on säädelty YSE 1998 -ehdoissa, mutta se edellyttää aina tilannekohtaista tulkintaa. Asiantuntijamme auttavat sinua kaikissa urakkasopimuksiin liittyvissä asioissa, olit sitten urakoitsija tai urakan tilaaja. Ota yhteyttä ja varaa maksuton alkuneuvottelu!

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen
Yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Antti Piispanen
Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Perustajat

Soita