Työntekijän irtisanominen pienessä yrityksessä – yrityksen koko vaikuttaa!

 

Työsopimuslakiin on tullut vuosi sitten uudistus, joka vaikuttaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän irtisanomiseen erityisesti pienissä yrityksissä. Uudistuksen tarkoituksena on ollut antaa olosuhteille sijaa nimenomaan pienissä yrityksissä.

 

Lyhyesti lähtökohdasta eli työsopimuslain henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

 

Työsopimuslaista seuraa, että työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Painava ja asiallinen syy on sellainen työvelvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti, jolla on olennaista vaikutusta työsuhteeseen.

Lisäksi irtisanomisen asiallinen ja painava syy voi olla työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen. Näiden muutosten vuoksi työntekijä ei enää selviydy työtehtävistään.

 

Työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä voidaan ottaa erityisenä seikkana huomioon irtisanomisen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa

 

Aikaisemmasta poiketen irtisanomisen asiallisten ja painavien edellytysten arvioinnissa on mahdollista ottaa huomioon paremmin työnantajayrityksen sietokynnys työntekijän rikkomusten ja työntekoedellytysten muutosten vuoksi. Tämä tarkoittaa, että uudistuneen säännöksen mukaan työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä voidaan huomioida irtisanomisen syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa.

Uudistuksen tarkoituksena on korostaa työnantajan henkilöstömäärän merkitystä kokonaisharkinnassa niin, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet saavat irtisanomisperusteen punninnassa entistä lakia ja oikeuskäytäntöä suuremman painoarvon. Työntekijän rikkomusten seuraukset ovat suhteellisesti tuntuvampia pienelle kuin suurelle työnantajalle, joten erottelu on enemmänkin kuin perusteltu.

 

Taloudelliset menetykset irtisanomisen harkinnassa

 

Kokonaisharkinnassa esimerkiksi työntekijän luvaton töistä pois jääminen voi olla suhteellisesti tuntuvampaa ja siten painava irtisanomisperuste pienessä yrityksessä, kuin henkilöstömäärältään suuressa yrityksessä. Muita taloudellisia menetyksiä voivat irtisanomisharkinnassa olla esimerkiksi asiakkaiden menetys tai sen uhka työntekijän menettelystä johtuen. Lisäksi huomioon otettava taloudellinen menetys voi olla mainehaitta.

Nämä taloudelliset seuraukset ovat irtisanomisen perusteen arvioinnin tukena. Seurausten tarkastelu ei rajoitu pelkästään yrityksen taloudellisiin menetyksiin. Tuomioistuimen harkinnan kannalta merkityksellisiä seurauksia voivat olla myös työyhteisön toimivuuden heikentyminen sekä työnantajan ja työntekijän välinen luottamuspula.

Työntekijän epäasiallinen käyttäytyminen muita työyhteisön jäseniä kohtaan voi olla esimerkiksi hankalammin ratkaistavissa työjärjestelyillä pienessä kuin suuressa yrityksessä. Samoin vaikutukset työilmapiiriin voivat olla tuntuvammat.

 

Asiallisen ja painavan syyn vaatimus on täytyttävä jokaisessa irtisanomistapauksessa

 

Uudistus lisää joustavuutta työsuhteisiin. Yllä mainitusta huolimatta irtisanomisen perusteen on pohjauduttava edelleen työntekijän rikkomukseen tai laiminlyöntiin tai työntekoedellytysten muuttumiseen. Irtisanomisen syyn on oltava asiallinen ja painava eli se ei saa olla syrjivä.

Asiallisuutta ja painavuutta arvioidaan objektiivisesti havaittavien syiden perusteella. Irtisanomisen on oltava kohtuullinen seuraus rikkeestä tai työntekoedellytysten muuttumisesta. Mikäli siis epäilystä jää irtisanomisperusteen painavuudesta tai asiallisuudesta, paras ratkaisu on kääntyä asiantuntijan puoleen.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita