Due Diligence: Merkitys yrityskaupassa

Due diligence on termi, joka usein nousee esiin yrityskauppojen yhteydessä. Mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miksi se on tärkeää? Tässä blogissa pyrin avaamaan käsitettä ja sen merkitystä ymmärrettävästi.

Mitä on due diligence?

Due diligence tarkoittaa karkeasti suomennettuna asianmukaista huolellisuutta, ja se viittaa tarkkaan ostettavan yrityksen tutkimukseen, jonka osapuoli tekee ennen esimerkiksi ennen yrityskauppaa. Tavoitteena on varmistaa, että ostettava yritys on kaikin puolin sellainen kuin myyjä on esittänyt ja että kaikki potentiaaliset riskit ja hyödyt on tunnistettu.

Due diligencestä on hyötyä myös yrityskauppojen ulkopuolella, sillä yksittäisillä yrityksillä on usein paljon sopimuksiin sekä lakiin perustuvia sitoumuksia ja velvollisuuksia. Due diligencen avulla voidaan selvittää ja kartoittaa yrityksen kaikki tällaiset oikeudelliset sitoumukset. Onnistunut ja laadukas due diligence vaatiikin usein syvää oikeudellista asiantuntemusta.

Miksi due diligence on tärkeää?

Due diligence ei ole pelkästään muodollisuus, vaan se on välttämätön askel riskienhallinnassa. Yrityskaupassa se auttaa ostavaa osapuolta saamaan selville kaikki oleelliset tiedot yrityksestä ennen kuin kauppa toteutuu. Tämä voi liittyä esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen, oikeudellisiin velvoitteisiin tai esimerkiksi maineeseen markkinoilla.

Riskien tunnistamisen lisäksi due diligencen avulla voidaan tunnistaa yrityskaupan tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi ostajayrityksen liiketoiminnalle. Hyvin toteutetun due diligencen avulla tehtyjen havaintojen perusteella ostajayritys voi ryhtyä erilaisiin strategisiin toimenpiteisiin. Tärkeimpänä, yrityskauppa ei välttämättä edes toteudu, ellei ostettava yritys läpäise due diligence -tarkastusta.

Miten due diligence toteutetaan?

Due diligence voi käsittää useita osa-alueita riippuen yrityksen koosta, yrityskaupan suuruudesta ja liiketoiminnan luonteesta. Se voi sisältää:

  • Taloudellisten asiakirjojen tarkastelua
  • Oikeudellisten sitoumusten arviointia
  • Henkilöstön tilanteen selvittelyä
  • Markkinatutkimusta

Tarkoituksena on saada kattava kuva siitä, mitä yrityksen seinien sisällä tapahtuu.

Yrityksen myyjä voi toteuttaa due diligencen tarjoamalla yrityksensä tarkasteltavaksi ostajan näkökulmasta. Yleensä kuitenkin ostaja toteuttaa due diligencen tutustumalla yritykseen ja sen liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan sekä velvoitteisiin.

Koska moni due diligencen osa-alue vaatii oikeudellista erityisosaamista, kannattaa konsultoida juristia yrityskaupan tai yrityksen sisäisen kartoituksen yhteydessä. Meidän asianajotoimistomme on erikoistunut yritystoiminnan oikeudellisiin kysymyksiin ja meillä on runsaasti kokemusta due diligencen toteuttamisesta.

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen
Yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Antti Piispanen
Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Perustajat

Soita