Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vaikutukset työsuhteisiin

Koronaviruskriisin tuntuessa nyt myös Suomessa lomautusilmoitusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti vain muutamissa viikoissa. Tätä kirjoittaessa lomautusilmoituksia on tullut TE-toimistoihin jo yli 250 000. Tässä kontekstissa ei siis ole ihme, että työmarkkinajärjestöt esittivät hallitukselle nopeita ratkaisuehdotuksia tilanteen helpottamiseksi.

Työmarkkinajärjestöjen esitysten pohjalta tehdyt hallituksen linjaukset menivät läpi myös eduskunnassa. Seuraavat muutokset työsopimuslakiin, yhteistoimintalakiin ja merityösopimuslakiin astuivat voimaan 1.4.2020.

Muutokset työsopimus- ja yhteistoimintalakiin

  • Vähimmäisaika lomautusilmoitukselle lyhenee 14 päivästä viiteen päivään
  • Työnantajan harkitessa lomauttamista katsotaan työnantajan täyttäneen yhteistoimintalain edellyttämän neuvotteluvelvollisuutensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään viisi päivää neuvottelujen aloittamisesta.

Aikaisemmin neuvotteluaika riippui lomautettavien työntekijöiden määrästä ja lomautusten kestosta. Neuvotteluaikojen muutos ei kuitenkaan koske työnantajan harkitessa irtisanomisia tai osa-aikaistamista.

Määräaikaiset työntekijät

Työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, joka on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Työnantajalla on siis oikeus lomauttaa työntekijä seuraavilla vaihtoehtoisilla perusteilla:

  • työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomisperuste tai
  • työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentynyt tilapäisesti, mutta korkeintaan 90 päiväksi eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta tai
  • työnantaja ja työntekijä ovat sopineet lomauttamisesta tilanteessa, jossa se on tarpeellista työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilan tasapainottamiseksi

Koeajalla olevat työntekijät

Työnantajalla on nyt oikeus purkaa koeajalla olevan työntekijän työsopimus tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Ennen purkamista tulee työnantajan kuitenkin selvittää, voisiko irtisanomisen välttää siirtämällä tai kouluttamalla työntekijä toisiin tehtäviin.

Takaisinottovelvollisuusaika

Työsuhteesta riippumatta työnantajalla on yhdeksän kuukauden takaisinottovelvollisuusaika, joka koskee kaikkia lain voimassaolon aikana taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottuja työntekijöitä. Aikaisemmin takaisinottovelvollisuus oli neljä kuukautta.

Merityösopimuslaissa tarkoitetut työsuhteet

Merityösopimuslakiin ehdotetaan vastaavia muutoksia kuin työsopimuslakiin. Myös yhteistoimintalakiin ehdotettu muutos koskee merityösuhteita.

Muutosten suhde työehtosopimuksiin

Lomautusilmoitusajasta, yhteistoimintalain neuvotteluajasta sekä takaisinottovelvollisuusajasta saa edelleen poiketa työehtosopimuksella. Työsuhteessa sovellettavilla työehtosopimuksen määräyksillä on siten etusija lain säännöksiin verrattuna. Useissa työehtosopimuksissa onkin jo huomioitu lakimuutokset. Sen vuoksi työnantajan, joka haluaa soveltaa yllä mainittuja lakimuutoksia, onkin syytä ensin tarkistaa mitä oman alan työehtosopimuksessa on määrätty. Muutoksista kannattaa olla yhteydessä myös työnantajaliittoon.

Huomionarvoista on kuitenkin se, että muutoksia sovelletaan ainoastaan yksityisellä sektorilla. Muutokset ovat myös määräaikaisia ja ne ovat voimassa 31.12.2020 asti.

 

 

 

Jutellaan ja kartoitetaan sinun tarpeesi

 

OTA YHTEYTTÄ